زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

مبانی روانشناسی

فصل اول: تاریخچه و روش تحقیق

۱- اولین اقدام روانشناس در برخورد با یک مسئله چیسیت؟

 1. توصیف
 2. تبیین
 3. کنترل
 4. پیش‌بینی

۲- چه کسی برای نخستین بار روانشناسی را از فلسفه و فیزیولوژی جدا کرد؟

 1. ویلیام وونت
 2. زیگموند فروید
 3. ویلیام جیمز
 4. ادوارد تیچنر

۳- از نظر ویلیام وونت موضوع اصلی روان‌شناسی چیست؟

 • ناهشیاری
 • هشیاری
 • تکامل انسان
 • کارکرد هشیاری

۴- کدام دیدگاه معقتد بودکه می‌توان هشیاری و فرآیندهای ذهنی انسان را بخش‌ها و عناصر تشکیل دهنده آن تقسیم کرد؟ کارکردگرایی روانکاوی ساختارگرایی گشتالت ۵- استفاده از روش درون‌نگری، مشخصه‌ی اصلی کدام دیدگاه است؟

 1. شناختی
 2. زیست شناختی
 3. ساختارگرایی
 4. روانکاوی

۶- تأکید کدام مکتب فکری بر این بود که چگونه رفتار به زنده ماندن افراد در محیط کمک می‌کند؟

 1. روانکاوی
 2. شناختی
 3. کارکردگرایی
 4. ساختارگرایی

۷- کدام دیدگاه معتقد است که رفتارها از طریق شرطی‌سازی شکل گرفته می‌شوند؟

 1. روانکاوی
 2. رفتاری
 3. کارکردگرایی
 4. ساختارگرایی

۸- کدام دیدگاه معتقد است که باید رفتار را بدون در نظر گرفتن هرگونه حالت درونی بررسی کرد؟

 1. روانکاوی
 2. رفتاری
 3. کارکردگرایی
 4. ساختارگرایی

۹- ایده‌ی اساسی نظریه‌ی روانکاوی زیگموند فروید در کدام گزینه مطرح شده است؟

 1. روانشناسی باید رفتارهای قابل مشاهده را بررسی کند.
 2. رفتار را باید بر اساس اهداف و نقشه‌ها تبیین کرد.
 3. تمام رفتارها دارای ریشه‌های ناهشیار هستند.
 4. روانشناسی باید علت وجود رفتارهای خاص را از منظر کمک به سازگاری با محیط بررسی کند.

۱۰- کدام دیدگاه معقتد است: یک مجموعه کلی بیشتر از تک تک اجزای تشکیل دهنده‎ی آن است؟

 1. روانکاوی
 2. رفتاری
 3. کارکردگرایی
 4. ساختارگرایی

۱۱- کدام رویکرد به ما کمک می‌کند تا نظریه‎های روانشناسی را با اصطلاحات عینی بیان کنیم؟

 1. زیست‌شناختی
 2. شناختی
 3. پردازش اطلاعات
 4. گشتالت

۱۲- کدام دیدگاه تلاش می‌کند تا یک اختلال روانی مانند افسردگی را از منظر تغییر در انتقال‌دهنده‌های عصبی مغز بررسی کند؟

 1. زیست‌شناختی
 2. شناختی
 3. پردازش اطلاعات
 4. گشتالت

۱۳- برای بررسی روابط علت و معلولی از کدام روش تحقیق باید استفاده کرد؟

 1. همبستگی
 2. آزمایشی
 3. موردی
 4. مشاهده مستقیم

۱۴- منظور از نمونه‌گیری تصادفی چیست؟

 1. تمام افراد شانس مساوی برای شرکت در آزمایش داشته باشند.
 2. تمام افراد واجد شرایط باید وارد آزمایش شوند.
 3. کنترل کردن متغیرهای مزاحم یعنی نمونه‌گیری تصادفی
 4. وجود یک گروه گواه در آزمایش

۱۵- متغیر مستقل چه نوع متغیری است؟

 1. متغیری است که اثرات آزمایش در آن مشاهده می‌شود.
 2. متغیری است که اثرات آزمایش را یجاد می‌کند.
 3. متغیری است که محقق باید تأثیر آن را خنثی کند.
 4. متغیری است که هیچ تأثیری بر آزمایش ندارد.

۱۶- کدام یک از توصیف‌های زیر نمایانگر همبستگی مثبت است؟

 1. کیفیت خوب خواب باعث افزایش کارآیی حافظه می‌شود.
 2. هر چه فرد در روان‌رنجوری نمره بالاتری کسب می‌کند آسیب‌پذیری او به بیماری‌های روانی بالا می‌رود.
 3. افزایش نمره‌ در صفت توافق، از تأثیرات روان‎رنجوری می‎کاهد.
 4. میزان بهره‎ی هوشی با کیفیت خواب رابطه‌ای ندارند.
یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

   

فصل دم: دیدگاه فیزیولوژیک در روانشناسی

۱- دستگاه عصبی مرکزی از چه بخش‌های تشکیل شده است؟

 1. نخاع شوکی و بصل‌النخاع
 2. لوب پیشانی و لوب آهیانه‌ای
 3. نخاع شوکی و مغز
 4. انتقال‌دهنده‌های عصبی و شیارمرکزی

۲- کدام ساختار دستگاه عصبی پیام‌ها را از گیرنده‌های حسی، ماهیچه‌ها و سطح بدن می‌گیرد و به دستگاه عصبی مرکزی می‌برد؟

 1. نخاع شوکی
 2. انتقال دهنده‌های عصبی
 3. دستگاه خودمختار
 4. دستگاه سوماتیک

۳- احساس درد و فشار توسط کدام یک از بخش‌های دستگاه عصبی به مغز فرستاده می‌شود؟

 1. عصب‌های حرکتی
 2. عصب‌های حسی
 3. عصب‌های رابطه‌ای
 4. عصب‌های وابران

۴- فرآیندهایی مانند تنفس و ضربان قلب توسط کدام‌یک از اجزای دستگاه عصبی تنظیم می‌شوند؟

۱) دستگاه سوماتیک

۲) دستگاه خودمختار

۳) دستگاه غدد درون ریز

۴) دستگاه عصبی مرکزی

۵- کدام قسمت وظیفه‌ی تولید انرژی برای سلول را به عهده دارد؟

 1. سلولهای گلیال
 2. میتوکندری
 3. دستگاه گلژی
 4. دندریت

۶- کدام یک از لوبها در حس لامسه نقش دارد؟

 1. پیشانی
 2. گیجگاهی
 3. آهیانه‌ای
 4. پس سری

۷- هیپوکامپ در کدام یک از لوبهای مغزی قرار دارد؟

 1. پیشانی
 2. گیجگاهی
 3. آهیانه‌ای
 4. پس سری

۸- دشواری در تشخیص اشیاء و شناسایی رنگ‌ها بعد از آسیب به کدام لوب ایجاد می‌شود؟

 1. پیشانی
 2. گیجگاهی
 3. آهیانه‌ای
 4. پس سری

۹- کدام ساختار مغزی در حکم یک ایستگاه تقویت اطلاعات است؟

 1. تالاموس
 2. هیپوکامپ
 3. لیمبیک
 4. هیپوتالاموس

 

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

فصل سوم روانشناسی رشد

 

۱- در کدام دوره از زندگی تفکر بیشتر آرمانی، خیالی و آرمان‌گرا است؟

 1. کودکی
 2. نوجوانی
 3. بزرگسالی
 4. پیری

۲- الگوی سازمان‌یافته ای از رفتار که شیوه‌ای خاص از تعامل با محیط را منعکس می‌کند در نظریه‌ی پیاژه چه نامیده می‌شود؟

 1. طرحواره
 2. درون سازی
 3. برون سازی
 4. سازماندهی

۳- درک اشیا یا رویدادهای جدید بر اساس طرحواره‌های از قبل موجود چه نامیده می‌شود؟

 1. طرحواره
 2. درون سازی
 3. برون سازی
 4. سازماندهی

۴- از نظر پیاژه کودکان در کدام مرحله رشد اخلاق متوجه می‌شوند که قوانین قراردادهای اجتماعی هستند؟

 1. خود پیرو
 2. دگر پیرو
 3. خودمختار
 4. واقع گرایی

۵- در کدام مرحله کودکان به ثبات شی دست پیدا می‌کنند؟

 1. حسی حرکتی
 2. پیش عملیاتی
 3. عملیات عینی
 4. عمیات صوری

 

۶- جاندارپنداری از ویژگی‌های کدام مرحله از نظریه پیاژه است؟

 1. حسی حرکتی
 2. پیش عملیاتی
 3. عملیات عینی
 4. عمیات صوری

۷- قضاوت اخلاقی مبتنی بر اجتناب از مجازات در کدام سطح از رشد اخلاق رخ می‌دهد؟

 1. پیش عرفی
 2. عرفی
 3. دگر مختار
 4. خودمختار

۸- در کدام مرحله نظریه اخلاقی کلبرگ عملی که تأیید دیگران را به دنبال داشته باشد عمل اخلاقی محسوب می‌شود؟

 1. اول
 2. دوم
 3. سوم
 4. چهارم

۹- تأکید بر روابط بین فردی و ارزشهای اجتماعی در کدام مرحله رشد اخلاقی مشاهده می‌شود؟

 1. اجتناب از مجازات
 2. کسب پاداش
 3. قانون برای قانون
 4. دختر خوب/پسرخوب

۱۰- کدام نظریه‌پرداز زبان را عامل مهم در رشد تفکر و شناخت در نظر گرفته است؟

 1. فروید
 2. پیاژه
 3. ویگوتسکی
 4. بندورا

۱۱- آزمون باور غلط برای سنجش چه مفهومی به کار می‎رود؟

 1. پردازش اطلاعات
 2. برون‌سازی
 3. نظریه ذهن
 4. مکانیزمهای دفاعی

۱۲- در آزمایش دلبستگی وقتی مادر از اتاق بیرون می‌ریود نوزاد ناراحت نمی‌شود. وقتی مادر برمی‌گردد، به او توجه نمی‌کند و با نگاه کردن به جاهای دیگر یا پشت کردن به مادر بی‌توجهی خود را نشان می‌دهد، معرف کدام نوع دلبستگی است؟

 1. ایمن
 2. اجتنابی
 3. دوسوگرا
 4. آشفته

 

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

فصل چهارم: روانشناسی یادگیری

۱- کاهش پاسخ رفتاری به یک محرک تعریف کدام یک از مفاهیم ارائه شده در گزینه‌های زیر است؟

 1. شرطی سازی کلاسیک
 2. شرطی سازی عامل
 3. خوگیری
 4. حساس شدن

۲- منظور از پاسخ شرطی‌شده چیست؟

 1. پاسخی که به دنبال تقویت کننده اولیه رخ می‌دهد
 2. پاسخی که به دنبال محرک شرطی می‌آید
 3. رفتاری که بعد از تقویت کننده ثانویه به وجود می‌آید
 4. رفتاری که در پاسخ به محرک غیرشرطی شکل می‌گیرد.

۳- دانشجویی هر روز صبح بعد از خواب شروع به مطالعه می‌کند و سر درد می‌شود. بعد از چندین روز، در طی روز نیز با دیدن کتاب احساس سردرد به او دست می‌دهد. این فرآیند نشان دهنده کدام یک از انواع یادگیری است؟

 1. حساس شدن
 2. شرطی سازی کلاسیک
 3. شرطی سازی عامل
 4. یادگیری شناختی

۴- مادری کودک خود را بعد از گریه‌های فراوان در آغوش می‌گیرد، ولی متوجه می‌شود که مرور زمان گریه‌های کودک افزایش یافته است. به نظر شما ممکن است چه نوع یادگیری در کودک رخ داده باشد؟

 1. شرطی سازی کلاسیک
 2. شرطی سازی عامل
 3. یادگیری مشاهده ای
 4. عادت کردن

۵- بهترین برنامه تقویتی کدام است؟

 1. فاصله‌ای ثابت
 2. نسبتی ثابت
 3. فاصله‌ای متغیر
 4. نسبتی متغیر

۶- پدری به خاطر نمرات کم پسرش در امتحانات ترم اول، او را به مدت یک ماه از رانندگی کردن محروم می‌کند. این رفتار معرف کدام عامل است؟

 1. تقویت منفی
 2. تقویت مثبت
 3. تنبیه منفی
 4. تنبیه مثبت

۷- در ایجاد تحمل دارویی در افراد مصرف کننده‌ی دارو، کدامیک از انواع یادگیری دخالت دارد؟

 1. شرطی سازی کلاسیک
 2. شرطی سازی عامل
 3. یادگیری مشاهده ای
 4. عادت کردن

۸- پاسخ دادن به محرک‌های مشابه در شرطی سازی کلاسیک چه نامیده می‌شود؟

 1. شرطی سازی در سطح بالاتر
 2. بازگشت خود به خودی
 3. تعمیم
 4. تمییز
یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

فصل پنجم: شخصیت

۱- انکار ضعفهای معمولی در MMPI توسط کدام مقیاس سنجیده می‌شود؟

 1. L
 2. F
 3. K
 4. D

۲- افرادی مودی، دمد‌می‌ مزاج، مضطرب و ناسازگار در کدام صفت شخصیتی نمرات بالایی کسب می‌کنند؟

 1. درونگرایی
 2. برون گرایی
 3. نوروتیسم
 4. سایکوپاتی

۳- از نظر آیزنک پرخاشگری، عدم ارتباط با واقعیت، ناتوانی در تشخیص واقعیت از خیال مشخصه‌های کدام صفت است؟

 1. درونگرایی
 2. برون گرایی
 3. نوروتیسم
 4. سایکوپاتی

۴- در نظریه فروید کدام یک از ساختارهای شخصیت بر اساس اصل لذت عمل می‎کند؟

 1. اید
 2. ایگو
 3. سوپرایگو
 4. هشیاری

۵- ممنوع الورود کردن خاطرات به آگاهی توسط کدام مکانیزم دفاعی انجام می‌شود؟

 1. واپس رانی
 2. دلیل تراشی
 3. جابه جایی
 4. فرافکنی

۶- با استفاده از کدام مکانیسم، فرد رفتارها یا افکاری را که ممکن است اضطراب به وجود آورند، توجیه ‌می‌­کند؟

 1. جا به جایی
 2. انکار
 3. واکنش وارونه
 4. دلیل تراشی

۱۵- بهترین روش برای کنترل پرخاشگری و ‌میل جنسی از نظر فروید کدام مکانیسم است؟

 1. جا به جایی
 2. انکار
 3. واکنش وارونه
 4. سرکوبی

۷- کدام نظریه‌پرداز انسان‌ها را به دنبال خودشکوفایی می‌داند؟

 1. فروید
 2. راجرز
 3. واتسون
 4. بندورا

۸- به فعلیت رساندن تمام استعدادهای خویش تعریف کدام مفهوم است؟

 1. واقع گرایی اخلاقی
 2. خودشکوفایی
 3. منطقه تقریبی رشد
 4. تجربه‌پذیری

۹- ادراک انعطاف­‌پذیر و دایماً در حال تغییر از هویت شخصی در نظریه راجرز به چه معناست؟

 1. میدان پدیداری شخصیت
 2. خود
 3. خودانگاره
 4. خودشکوفایی
یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

فصل ششم: هوش

1234546مفهوم هوش، یکی از مهمترین و دشوارترین مفاهیم در طول تاریخ روانشناسی بوده است. بعضی از نظریه‌پردازان معتقدند که هوش موجودیت واقعی ندارد و صرفاً اسم برای چیزی است که تست‌های هوش آن را می‌سنجند. بعضی دیگر معتقدند که هوش عبارت است از توانایی برای یادگیری از تجربه‌های گذشته، فکر کردن به شیوه انتزاعی و کنار آمدن به شیوه‌ای مناسب و صحیح با مشکلات زندگی و محیط. برای ادامه مطالعه به فهرست مراجعه کنید.

۱- یکسان بودن نتایج آزمون هوش در گذر زمان و در شرایط مختلف چه نامیده می‌شود؟

 1. روایی
 2. پایایی
 3. عینیت
 4. ذهنیت

۲- کدام یک از هوشهای چندگانه‌ی گاردنر در جهت‌یابی، نقشه‌خوانی، نمودارها، ویدیوها و عکس‌ها به افراد کمک می‌کند؟

 1. هوش کلامی
 2. هوش طبعیت گرا
 3. هوش موسیقیایی
 4. هوش فضایی

۳- بالا بودن کدام نوع هوش از نظر گاردنر، فرد را مستعد نویسندگی می‌کند؟

 1. هوش کلامی – زبانی
 2. هوش بین‌فردی
 3. هوش موسیقیایی
 4. هوش فضایی

۴- در نظریه هوش سه وجهی رابرت استرنبرگ، هوش تحلیلی به چه معناست؟

 1. توانایی استدلال و منطق انتزاعی
 2. به کارگیری روشهای جدید در حل مسائل
 3. توانایی فهم الگوهای موجود
 4. توانایی به کارگیری دانسته‌ها در زندگی روزمره

۵- کدام یک از نظریه‌های زیر مفهوم پتانسیل‌های ذهنی را مطرح کرده است؟

 1. نظریه‌ هوش‌های چندگانه
 2. نظریه تحلیل عاملی
 3. نظریه بیواکولوژیک
 4. نظریه سه وجهی

۶- در کدام یک از تستهای زیر از آزمودنی خواسته می‌شود با حروف یک کلمه هر چند کلمه‌ای که می‌تواند یادداشت کند؟

 1. تست مصارف غیرعادی
 2. تست آناگرام
 3. تست پیامدها
 4. تست هوش

۷- در کدام یک از مراحل تفکر خلاق، فرآیند حل مسئله ناخودآگاه می‌شود؟

 1. آشنایی
 2. آمادگی
 3. کمون
 4. اشراق
یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید. برای پیوستن به ما روی لوگوی تلگرام کلیک کنید.

https://telegram.me/ravanhami

@ravanhami

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روان حامی می باشد. طراحی توسط گروه دیجیتال مارکتینگ اپتیسان